Nasze Cele

Our Goals1) Promowanie optymalnego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego każdego dziecka.

2) Stwarzanie dzieciom warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie i nauce w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

3)  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

4)  Stosowanie różnych form i zabaw ruchowych w celu rozwijania zdolności i umiejętności fizycznych dziecka.

5)  Rozwijanie w każdym dziecku poczucia własnej wartości.

6)  Promowanie samodzielności, nawyków higienicznych i zasad kulturalnego zachowania, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

7)  Uczenie dzieci szacunku dla siebie i innych.

8)  Stymulowanie zamiłowania do nauki i radości z nowych doświadczeń.

9)  Uczenie dzieci życia w grupie, dzielenia się z rówieśnikami.

10) Pomaganie dzieciom w rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za własne czyny i dbanie o dobro innych.

11) Kształtowanie u dzieci naturalnej ciekawości i zainteresowania odkrywania otaczającego ich świata.

Our Goals12) Pomaganie dzieciom w zrozumieniu otaczającego ich środowiska.

13) Dostarczanie dzieciom wielu nowych i ciekawych materiałów i doświadczeń.

14) Rozbudzanie wyobraźni twórczej przez sztukę, czyli muzykę, śpiew, taniec, różne formy plastyczne oraz przedstawienia.

15) Kształtowanie zdolności jasnego i skutecznego porozumiewania się zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi.

16) Rozwijanie zainteresowania książkami poprzez czytanie literatury dziecięcej na głos.

17) Pomaganie dzieciom w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów.

18) Pobudzanie rozwoju umiejętności matematycznych i rozumienia pojęć naukowych poprzez różnego rodzaju doświadczenia.

19) Stosowanie odpowiednich wiekowo materiałów i metod w celu kształcenia i rozwijania umiejętności intelektualnych, społecznych i fizycznych.

20) Współpraca domu z przedszkolem oparta na wzajemnym szacunku.

реклама юридической компании